Menu

NEWS

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Nidzica, dnia 15 sierpień 2010r.ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

W związku z przygotowaniem do realizacji, znajdującego się na liście rezerwowej do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 , Oś Priorytetowa 1: Przedsiębiorczość, Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.9: Inne inwestycje w przedsiębiorstwa, Firma Auto- Technika Kunicki realizuje projekt pt.„Dywersyfikacja oferty usługowej firmy AUTO-TECHNIKA Kunicki Spółka jawna w Nidzicy poprzez wyposażenie w nowoczesną myjnię samochodową z półzamkniętym obiegiem wody” zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na dostawę urządzenia, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 

ROZDZIAŁ 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa myjni samochodowej, któ¶ej opis znajduje się poniżej:

 

- max. przepustowość - 50 pojazdów/godzinę,

- wysokość przejazdowa ok. 2,20 m,

- szerokość przejazdowa ok. 2 – 2,2 m,

- długość transportera ok. 20 - 21 m

W skład myjni będą wchodziły następujące elementy składowe (poniżej opis i ich oczekiwane parametry techniczne):

 

a) podstawowy moduł myjni samochodowej, w tym:

- Szafa sterująca (zawiera elementy wykonawcze automatyki dla myjni, wyposażona w 16-bitowy sterownik mikroprocesorowy, przystosowana dla urządzeń o zasilaniu do 250 A)

- Terminal roboczy (z wyświetlaczem tekstowym, klawiatura zabezpieczona folią, liczniki programów zabezpieczone przed manipulacjami, możliwość programowania, dodatkowy panel kontrolny ręcznego sterowania, przystosowany do montażu na ścianie),

- Transporter (długość ok. 20-21 m, szerokość taśmy 320 mm, wysokość nad posadzkę 60 mm, prędkość przesuwu do 6 m/ min, ocynkowany ogniowo, trzy prędkości przesuwu),

- Kraty dla transportera (kraty ocynkowane ogniowo),

- Stalowa konstrukcja ramowa dla transportera,

- Wjazdowy portal wolno stojący (przystosowany do instalacji 3 systemów spryskujących i do instalacji barier optycznych systemu pomiaru pojazdu, konstrukcja stalowa malowana proszkowo),

- System pomiaru pojazdu (2 pary barier optycznych ze wzmacniaczami, do instalacji na portalu wjazdowym),

- Świetlny sygnalizator wjazdowy (wyświetlacz typu LED),

- System pianowy (do instalacji na portalu wjazdowym, zawiera agregat pianowy, pompkę dozującą, sterowanie),

- System mycia wysokim ciśnieniem (max 16 bar, pompa wys. ciśnienia 7,5 kW, 11 bar, 110-160 l/min lub zbliżone, zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, pompa zasilana bezpośrednio ze zbiornika retencyjnego),

- System mycia podwozia (pompa wys. ciśnienia 4 kW, 9,5 bar, 110-170 l/min lub zbliżone, zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, pompa zasilana bezpośrednio ze zbiornika retencyjnego),

- Stacja szczotki dachowej (szybkość transportera do ok. 6 m/min -do ok. 50 pojazdów/ godzinę, elektroniczna kontrola docisku szczotki (opuszczanie, podnoszenie), pneumatyczna kontrola wychylenia, 1 szczotka dachowa, zamknięta konstrukcja ramowa, ocynkowana i pomalowana proszkowo),

 

- 4-o szczotkowa stacja myjąca (szybkość transportera do ok. 6 m/min -do ok. 50 pojazdów/ godzinę, 4 szczotki boczne, liniowe nadążanie szczotek bocznych w zakresie 450 mm, zachodzenie stref mycia na środku pojazdu, nadążanie i zagłębienie szczotek sterowane elektronicznie, bezpośredni napęd z użyciem napędu z kołem ciernym, zamknięta konstrukcja ramowa, ocynkowana i pomalowana proszkowo, wyposażona w system spryskiwania szamponem z pompą dozującą); na rysunkach poglądowych obok zobrazowano sposób pracy poszczególnych szczotek;

- Pompa ciśnieniowa 4 kW wody (pompa zasilana bezpośrednio ze zbiornika retencyjnego, zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, system zraszania / spłukiwania wodą świeżą, sterowanie pompą),

- rama z profilem zamkniętym z aluminium przystosowana do instalacji do 3 systemów spłukujących,

- System wosku na zimno (wyposażony w pompkę dozującą, rury PVC),

- System wspomagania suszenia (wyposażony w pompkę dozującą, rury PVC),

- Suszarka / 2+2 (2 suszarki boczne z wentylatorami 2 x 7,5 kW lub zbliżone, 2 suszarki dachowe, każda z dwoma wentylatorami, sterowanie konturowe suszarki dachowej z wykorzystaniem fotokomórek, skrzynka przyłączeniowa zintegrowana w ramie bocznej, stalowa rama ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo),

- System zabezpieczenia wyjazdu (zatrzymuje łańcuch transportera przy próbie wtargnięcia do tunelu myjącego przez wyjazd, wykorzystuje podwójną barierę optyczną),

Świetlny sygnalizator wyjazdowy (światło czerwone/zielone, wolno stojący).

W celach zobrazowania zakresu wnioskowanego do wsparcia projektu, część elementów tunelowej myjni samochodowej przedstawiona została na zdjęciach poniżej.

 

b) system recyrkulacji wody - odzyskana woda do wykorzystania na wys. ciśnienie i mycie szczotkowe (Beneficjent wstępnie przygotował pomieszczenia do instalacji systemu recyrkulacji, m.in. zapewniając poprowadzenie w tunelu myjni 4 rur PE Ø 60 oraz 1x rurę osłonową Ø 100 ze zbiornika retencyjnego do pomieszczenia gdzie ustawione będą pompy oraz osadnik i zbiornik retencyjny o pojemności łącznej 20 000 m3),

 

c) ruchoma dysza suszarki dachowej do optymalizacji suszenia (dysza ruchoma kątowo ustawna do konturu pojazdu).

 

Ścieki z myjni odprowadzane będą do odstojników, w celu oddzielenia detergentów od wody, która będzie po uzupełnieniu zawracana do procesu mycia pojazdów. Ścieki z odstojników będą kierowane do kanalizacji przez separator oleju wraz ze ściekami z procesu woskowania. Osady z separatora i odstojników będą okresowo odbierane przez uprawnioną do tego firmę, celem dalszej utylizacji, bez zagrożenia dla środowiska.

Przewiduje się recyrkulację wody technologicznej w ilości 484 dm3/min, co zminimalizuje zużycie wody świeżej do 53 dm3/min (dane dla pełnego obciążenia instalacji).

 

Montaż i rozruch instalacji wykonuje Dostawca

 1. Dostawa urządzenia nastąpi do dnia 01.11.2011.

 2. Dokładne terminy odnośnie finalizacji zostaną ustalone po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy.

 3. Minimalny okres związania przedmiotową ofertą po stronie dostawcy, wynosi nie mniej niż 3 miesiące.

 

ROZDZIAŁ 2. KODY I NAZWY ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):


42924730-5 – Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem

 

ROZDZIAŁ 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

O udział w składaniu ofert mogą się ubiegać Dostawy, którzy:

 1. Spełniają warunek dotyczący posiadania kwalifikacji w dostawie przedmiotu zamówienia

Zamawiający uzna w/w. warunek za spełniony, jeżeli:

 

 1. Przedsiębiorstwo Dostawcy nie jest powiązane z Zamawiającym osobowo bądź kapitałowo.
  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Przedłożą ofertę w terminie 30 dni od daty zamieszczenia zapytania w formie elektronicznej przesłanej na adres autotechnikakunicki@wp.pl, pocztą, faksem lub osobiście

 2.  

 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Dostawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Dostawcę. Dostawca, który nie spełni jakiegokolwiek z powyższych warunków, zostanie wykluczony z dalszego postępowania.

 

ROZDZIAŁ 3. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych tylko przez tych Dostawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.

 2. Zamawiający dokona oceny ofert, osobno dla każdej z części zamówienia, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

  L.p.

  Kryterium

  Znaczenie kryterium
  (w %)

  Liczba możliwych do uzyskania punktów

  1.

  Cena

  100%

  40 punktów

 3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

 4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej

------------------------------- x 40 = liczba punktów

Cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

W ramach tego kryterium Z amawiający będzie brał pod uwagę łączną cenę netto.

 

 

ROZDZIAŁ 4. WYKLUCZENIE DOSTAWCY

Dostawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania:

 1. w przypadku, gdy nie spełni któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu;

 2. w przypadku, gdy przedłożona przez niego oferta będzie niezgodna z niniejszym zapytaniem;

 3. w przypadku przedstawienia przez Dostawcę, w ofercie lub załącznikach do niej, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

 

Zamawiający oświadcza, że może zakończyć postępowanie w zakresie wyboru dostawcy, bez konieczności podawania przyczyn

 

Oferty złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.