Menu

Fundusze Europejskie


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Konkurs 01/10/1.1.9, Oś Priorytetowa 1: Przedsiębiorczość, Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.9: Inne inwestycje w przedsiębiorstwa, Firma Auto- Technika Kunicki realizuje projekt pt.

 

Dywersyfikacja oferty usługowej firmy AUTO-TECHNIKA Kunicki Spółka jawna w Nidzicy poprzez wyposażenie w nowoczesną myjnię samochodową z półzamkniętym obiegiem wody

 

Przedsięwzięcie związane jest z zakupem i montażem nowoczesnej tunelowej myjni samochodowej, wykorzystującej najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne, w tym również te związane z bezpieczeństwem środowiska naturalnego i ograniczaniem negatywnego wpływu na środowisko.

Dzięki realizacji przedmiotowego projektu nastąpiło wprowadzenie do oferty Przedsiębiorcy nowych usług:

- całościowego mycia nadwozi i podwozi samochodowych oraz kompleksowej obsługi pojazdów samochodowych (osobowych i dostawczych), obejmującej swoim zakresem następujące czynności: naprawa/serwis mechaniczny oraz ogumienia, diagnostyka pojazdu, mycie pojazdu obejmujące podwozie i nadwozie.

 

W skład myjni wchodzą następujące elementy składowe:

a) podstawowy moduł myjni samochodowej

b) system recyrkulacji wody

c) ruchoma dysza suszarki dachowej do optymalizacji suszenia

 

Ścieki z myjni odprowadzane są do odstojników, w celu oddzielenia detergentów od wody, która po uzupełnieniu zawracana jest do procesu mycia pojazdów.

Ścieki z odstojników kierowane są do kanalizacji przez separator oleju wraz ze ściekami z procesu woskowania.

Osady z separatora i odstojników okresowo odbierane są przez uprawnioną do tego firmę, celem dalszej utylizacji, bez zagrożenia dla środowiska.

 

Całkowita wartość projektu: 903.546, 47zł

Kwota dofinansowania Europejskiego Funduszu Regionalnego: 312.730,66zł

Czas trwania projektu 2010.10.01- 2015.05.31

Tablica informacyjna projektu (LINK)
RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013